కీర్తనలు క్షేత్రయ్య ఎటువంటి స్త్రీల పొందైన హితమై యుండునా?
బిలహరి - ఆది
(నాయిక: స్వీయ - స్వాధీన)
పల్లవి:
ఎటువంటి స్త్రీల పొందైన హితమై యుండునా?
అను పల్లవి:
కుటిలకుంత నా మదిలో - కూరిమితో నుండగ ఎటు..
చరణము(లు):
మనసు మర్మము దెలియ వలసి - మగువల గొందరదెచ్చి
కినిసి ప్రక్క బడద్రోసి - కేరి నవ్వేరు
కనకాంగి నను ఒంపునప్పుడు - కన్నుల నీరు నించుక
వినయోక్తులుగా విన్నవించిన - వితము మరువనీయదు ఎటు..
చెలి ముద్దు పాదములాదిగ - శిరము దనుక చక్కదనము
నలిన సంభవునకు వ - ర్ణన సేయ దరమా?
అలివేణి దూరమైన - ట్లైతే మనసు దూరమా?
వలపున నా తనువా రమణికి - వారకమై యుండగను ఎటు..
చెలువ! మువ్వగోపాలుడైన శ్రీవెంకటరమణా! యని
కిలకిల నగవుల నా యెద గు - బ్బల గుమ్ముచు
కళలంటి పరవశము చేసి - కంతుకేళిన నన్నేలిన
మెతలను దలప నిపుడు నా - మే నెల్ల పులకరించెగా ఎటు..
AndhraBharati AMdhra bhArati - xEtrayya muvva gOpAla padamulu - eTuvaMTi striila poMdaina hitamai yuMDunaa? xEtrayya padamulu - kshetrayya - kshetragna padam - kshetrajna padamu keertana kIrtana kRiti kshetragnya kshethragnya padam ( telugu andhra )