కీర్తనలు క్షేత్రయ్య పచ్చియొడలి దానర! పచ్చియొడలి దాన - పాపడు నిలువడు
ఆహిరి - చాపు
(నాయిక: స్వీయ - స్వాధీనపతిక)
పల్లవి:
పచ్చియొడలి దానర! పచ్చియొడలి దాన - పాపడు నిలువడు
అను పల్లవి:
వచ్చికూడుటకు - వేళకాదు
వచ్చె తాళవోయి - వదలను నీపొందు -
మచ్చిక నొయ్యారి - మా మువ్వగోపాల! పచ్చి..
చరణము(లు):
మిసమిసలాడేటి - నొసటి సొంపుచూచి
కొసరి పైకొనేవు - కొల్లలుగా
కసరితే నొక వింత - గారాబు జేసేవు
రసికుడ! యీ వేళ - రారాదు పోపోరా పచ్చి..
పట్టకురా ఱొమ్ము - పాలంటు జేతుల
ఎటు లోర్తును పరు - లేమందురు
వట్టిపోతే మొఱ - పెట్టును పసిబిడ్డ
అట్టె మనసు బిగ - బట్టుకో రెణ్ణెల్లు పచ్చి..
కారము తిన్నాను - కరకరలాడీని
ఈ రేయి శ్రీరం - గేశుడ!
మరుకేళిగూడ - మా మువ్వగోపాల!
ఆరడిపెట్టకు - మోరి! నా సామి! పచ్చి..
AndhraBharati AMdhra bhArati - xEtrayya muvva gOpAla padamulu - pachchiyoDali daanara! pachchiyoDali daana - paapaDu niluvaDu xEtrayya padamulu - kshetrayya - kshetragna padam - kshetrajna padamu keertana kIrtana kRiti kshetragnya kshethragnya padam ( telugu andhra )