కీర్తనలు క్షేత్రయ్య మంచి వెన్నెల యిపుడు - మగువ మనకు
భైరవి - త్రిపుట
(నాయిక: పరకీయ - స్వాధీనపతిక)
పల్లవి:
మంచి వెన్నెల యిపుడు - మగువ మనకు
అను పల్లవి:
పంచ బాణుని కేళి - బాగుగా కూడుండ మంచి..
చరణము(లు):
బిగువు కౌగిటిలోన - పికిలి పిట్టల రీతి
బిగిమీర పెనగుచును - చిగురు మోవిని
సొగసుగా నీ మేను - జుమ్మనగ జేసెదను
అగడు సేయక నన్ను - ఆ పనికి లెమ్మనుమీ మంచి..
సన్నజాజులు నీదు - జడ నిండ జుట్టెదను
పన్నీరు గంధంబు - బాగుగా నలది
చెన్ను మీరగ గూడి - చికిలిగా తమిరేచి
నిన్ను మది కరగింతు - నిండు పున్నమి నేడు మంచి..
పలుమారు మువ్వగో - పాల రమ్మని పిలిచి
మొలక నవ్వుల తోను - ముద్దు బెట్టు నిను
నెలకొని సమరతుల - నేర్పుతో నేలెదను
ఎలనాగ! మోహతమ - మెల్ల దీరను నేడు మంచి..
AndhraBharati AMdhra bhArati - xEtrayya muvva gOpAla padamulu - maMchi vennela yipuDu - maguva manaku xEtrayya padamulu - kshetrayya - kshetragna padam - kshetrajna padamu keertana kIrtana kRiti kshetragnya kshethragnya padam ( telugu andhra )