కీర్తనలు క్షేత్రయ్య వేడుకతో నడుచుకొన్న - విటరాయడే!
కాంభోజి - త్రిపుట
(నాయిక: సామాన్య - స్వాధీనపతిక)
పల్లవి:
వేడుకతో నడుచుకొన్న - విటరాయడే!
అను పల్లవి:
ఏడుమూడు తరములనుండి - ఇందున్న కాణాచట
కూడుకొని మా మువ్వ గోపాలుడౌ విభుడు వేడు..
చరణము(లు):
మధుర తిరుమలేంద్రుడు - మంచి బహుమానమొసగి
ఎదుట గూర్చుండు మని - యెన్నిక యిమ్మనెనె!
ఇదిగో రెండువేల పదము - లిపుడెంచు కొమ్మనిన
చదురు మీద ఉన్న సామికి - సంతోష మింతింతగాదె! వేడు..
అళుకు దీఱి తంజాపురి - నెలకొన్న విజయరాఘవుని
వెలయ మనుజుల వెంబడి - వేగమె పొడగాంచి
చలువ చప్పరమున నుండగ - చక్కగ వేయి పదముల
పలుకరించుకోగానె - బహుమానమిచ్చె నా వేళ! వేడు..
బలవంతుడౌ గోలకొండ - పాదుషా బహుమాన మిచ్చి
తులసి మూర్తితో వాదు - దలచెనా వేళ!
వెలయ మువ్వగోపాలుడు - వెయ్యిన్నేనూఱు పదములు
నలువది దినములలోన - నన్ను గలసి వినుపించెనే! వేడు..
AndhraBharati AMdhra bhArati - xEtrayya muvva gOpAla padamulu - veeDukatoo naDuchukonna - viTaraayaDee! xEtrayya padamulu - kshetrayya - kshetragna padam - kshetrajna padamu keertana kIrtana kRiti kshetragnya kshethragnya padam ( telugu andhra )