కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 175. బాపూజీ మాబాప్‌
175. బాపూజీ - మాబాప్‌
పోర్‌ బందర్‌ కోమటింట పుట్టినాడోయ్‌
పురుషోత్తముడు జగతి మెట్టినాడోయ్‌
కొత్త యేసు క్రీస్తు అవతరించినాడోయ్‌
కొట్టకె పగవాళ్లపొగరు దించినాడోయ్‌ పోర్‌ బందర్‌ ...
హిందూపైగంబర్‌ జన్మించినాడోయ్‌
అల్లాహో అక్బరంటు అరిచినాడోయ్‌ పోర్‌ బందర్‌ ...
చీమను సింహాసన మెక్కించినాడోయ్‌
రాతి నాతి జేసిన శ్రీరాముడేనోయ్‌ పోర్‌ బందర్‌ ...
ధర్మముకై ప్రాణి పందెమొడ్డినాడోయ్‌
తాళలేక శత్రువులూ తలక్రిందైరోయ్‌ పోర్‌ బందర్‌ ...
చేతులు పైకెత్తి జేజే లనండోయ్‌
బాపూజీ ప్రపంచపు మాబాపనండోయ్‌ పోర్‌ బందర్‌ ...
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 175. bApUjI mAbAp - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )