కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు సూచిక

మధుర స్మృతి : దే. వేం. కృష్ణశాస్త్రి

స్మృతులు, అభిప్రాయాలు

001. ప్రేమతత్త్వము 002. కోకిల
003. తాజ్‌ మహల్‌ 004. నాగుల చవితి
005. చెవిటి మల్లయ్య పెళ్ళి 006. శివరాత్రి
007. గోపాలకృష్ణుడు 008. చంద్రగ్రహణము
009. హెచ్చరిక 010. యశోధరా విలాపము
011. లైలామజ్నూన్‌ 012. ప్రళయాగ్ని!
013. కుతుబ్‌ మినార్‌ 014. చాకలోళ్ళ గొప్ప
015. మజా! 016. వెఱ్ఱిపిల్ల
017. కోణంగిపద్దు 018. దొంగ కృష్ణుడు
019. రాధికా గీతము 020. వటపత్రశాయి
021. విరహము 022. గోపికా గీతములు 1
023. గోపికా గీతములు 2 024. గోపికా గీతములు 3
025. క్రొత్తవింతలు 026. త్రోవేలేదా?
027. గుర్తులు 028. తగనా?
029. రాగిణి 030. పాడుసిగ్గు
031. కాంచలేను! కాంచలేను! 032. విరహిణి
033. ప్రోషిత 034. ప్రేమమాయ
035. జీవయాత్ర 036. వసంతాగమము
037. బాలకృష్ణుడు 038. మురళీకృష్ణుడు
039. మురళీకృష్ణుడు 040. భావిచింతనము
041. ఎదికావలెనే? 042. ఐక్యమౌదామె?
043. నాట్యసుందరి 044. వీరుడు
045. అవస్థాభేదము 046. జీవయాత్ర
047. కనుమూత 048. వృథాన్వేషణము
049. పాటకుడు 050. బిచ్చగాడు
051. ఏమొ 052. గొంతెమ కోరికలు
053. గగన కుసుమములు 054. ఆశాకిరణము
055. ఆదర్శము 056. కాలగతి
057. అకాలకుసుమములు 058. స్వయంకృతము
059. నిరాశ 060. మనస్సాక్షి
061. నివృతయాథార్థ్యము 062. ప్రేమప్రయాణము
063. దేవదత్తము 064. ఆశాభంగము
065. నిరాలంబస్థితి 066. నవజీవనము
067. మానవవాంఛా నిష్ఫలత్వము 068. సమానావస్థ
069. అవతార సమాప్తి 070. కాంచితి! కాంచితి!
071. కవి జీవితము 072. గురువర్య
073. ?? 074. లజ్జ
075. తెలిసీ తెలియని పలుకులు 076. నా జీవిత నాటకము
077. నా కవిత్వధాటి 078. కైపు
079. డాబులు 080. రాజు రాణి
081. పలవరింతలు 082. సముద్రము
083. నా ముక్తి 084. ఎడబాటు
085. కోయిల 086. ఆశాబంధములు
087. స్వాగతము 088. దీపావళి
089. జేజేలు 090. పాపాయి లీలలు
091. ఉపశాంతి 092. జీర్ణం జీర్ణం
093. నడమంత్రపు సిరి 094. శాస్తి
095. దోపిడి 096. కడుపుతీపి
097. చలిపిడుగు 098. నిర్వాణ సుఖము
099. సంవత్సరాది 100. పితృస్మృతి
101. ఊరేగింపు 102. యమునా స్వాంతనము
103. ఆనందమే లేదా 104. సౌఖ్యమే లేదా?
105. విహారము 106. చిట్టినిద్ర
107. కయ్యాల విందు 108. ప్రణయ కలహము
109. క్రాస్‌ పరీక్ష 110. కవరు
111. ఉత్తుత్త పెళ్ళి 112. భక్తిమార్గము
113. దగాయీత 114. శారదాభంగము
115. భూదేవి 116. ప్రణయాంజలి
117. ప్రణయగీతము 118. కామిని
119. వరుస వావి 120. పలుకవేలనే
121. మాయమైపోతే 122. వియోగి విలాపము
123. చందమామ 124. కోయిల
125. నీటి బుగ్గలు 126. తెలియనివలపు
127. ముసిడిపండు 128. జీవమింక దాల్పనేల
129. జీవనావ 130. నా జీవనదము
131. మరణావస్థ 132. అథోగతి
133. ఇంకెన్నాళ్ళు 134. నాస్థితి
135. ?? 
ఇతర కావ్య ఖండికలు
136. ఆంధ్రవీథి 137. ఇంద్రకీలాద్రి
138. నూజవీటి పోతుగడ్డ 139. నోము
140. అడవిసీమ 141. వెన్నెలరేయి
142. ఎడబాటు 143. సహజలావణ్యము
144. ప్రేమకారణము 145. ప్రేమరాజ్యము
అనుసరణలూ - అనువాదాలు
146. ప్రణయ పారవశ్యము 147. జీవితరహస్యము
148. అదృష్టము 149. హితోపదేశము
150. కామాసుర 151. అప్పచెల్లెళ్ళు
152. మేలిముసుగు 153. నిరాశ
154. ... ... ... ... ? 155. సౌందర్యపిపాస
156. ప్రేమశక్తి 157. ప్రేమతర్కము
158. ప్రణయగానము 159. కన్నెనోము
160. వలపులజోల 161. పూలకిరీటము
162. చుక్కలరాక 163. సర్వసమత్వము
164. ప్రియనిరీక్షణము 165. ప్రియనిరీక్షణము
166. ప్రియనిరీక్షణము 167. ప్రణయస్మృతి
168. వరప్రసాది 169. గోపబాలు లేనగుమోము
170. రామకథాసుధ 171. సీతావిరహము
172. తెలివిమాలి తెలియనైతి 173. దాంపత్యము
జాతీయ గీతాలు
174. మాగాంధి 175. బాపూజీ - మాబాప్‌
176. వేణునాదము 177. ఈజన్మము
178. స్వరాజ్యలక్ష్మి పెండ్లి 179. గాంధీప్రభ
180. మాలమాదిగల మొఱ 181. మత్తుమందు
182. రాట్నము 183. జాతీయపతాకము
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - sUchika - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )