కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 008. చంద్రగ్రహణము
08. చంద్రగ్రహణము
రాబోకు రాబోకురా చందమామ!
రాహువు పొంచున్నాడురా తోవలోన!
ఆ కొక్కటైనాను
అల్లాడ కున్నాది
మబ్బులపై నేదొ
మాయ కప్పేసింది!        ॥రాబోకు॥
తెల్లన్ని నీ కాంతి
నల్ల నయ్యేనురా!
చల్లన్ని నీ మోము
సన్నగిల్లేనురా!        ॥రాబోకు॥
పరమ రాకాసిరా
పాపిష్టి రాహువు
మిత్తిలా నిను బట్టి
మింగబొయ్యేనురా!
రాబోకు రాబోకురా చందమామ!
రాహువు పొంచున్నాడురా తోవలోన!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 008. chaMdragrahaNamu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )