కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 018. దొంగ కృష్ణుడు
18. దొంగ కృష్ణుడు (రాధికా గీతము)
నల్లవాడే
    గొల్ల
పిల్లవాడే
    చెలియ
కల్లగాదే వాని
వల్లో జిక్కితినే!    నల్ల...
వచ్చినాడే
    తోట
జొచ్చినాడే
    సకియ
చొచ్చి నాదౌ మనసు
ముచ్చిలించాడే!    నల్ల...
ఆగినాడే
    పొదల
దాగినాడే
    మనసు
రాగబంధమువేసి
లాగుకొన్నాడే!        నల్ల...
చూచినాడే
    మోము
దాచినాడే
    నాదు
దాచుకొన్నా వలపు
దోచుకున్నాడే!    నల్ల...
చేరినాడే
    చెంత
చీరినాడే
    చేర
కోరి చేరా బోవ
పారిపోయాడే!        నల్ల...
పాడినాడే
    చనుచు
ఆడినాడే
    మదిని
చేడె! అతనిపాట
వీడకున్నాడే!        నల్ల...
ఊదినాడే
    మురళి
చేదినాడే
    వలపు
నాదుమది తనరూపు
పాదుకొలిపాడే!    నల్ల...
చూడలేనే
    మమత
వీడలేనే
    వాని
జోడుకూడని ఉసురు
వీడిపోనీవే!        నల్ల...
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 018. doMga kR^iShNuDu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )