కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 183. జాతీయపతాకము
183. జాతీయపతాకము
పతాకోత్సవము సేయండీ
స్వతంత్రభారత జాతిచిహ్నమౌ పతా ...
కొత్తవన్నెలూ కొత్తచిన్నెలూ
కొత్తజీవమూ కొమరొప్పంగా
నూతన భారతజాతికి భువిలో
ఖ్యాతీ జయమూ కల్గాలంటూ పతా ...
వీరకేసరుల యెఱ్ఱనిరంగూ
దేశసేవకుల తెల్లనిరంగూ
భక్తులపాలిటి పచ్చనిరంగూ
బీదలపెన్నిధి రాటపుమెఱపే పతా ...
అన్నిమతాలకు అన్నితెగలకూ
ఆశ్రయ మీజండా ఒకటేనోయ్‌
ప్రాణము పోతే పోనీ జండా
మానము మాత్రము మంటగలపక పతా ...
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 183. jAtIyapatAkamu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )