కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 128. జీవమింక దాల్పనేల
128. జీవమింక దాల్పనేల
చెవికింపుగ బారుచు నో
సెలయేఱా యేమందువె?
"చెలియ నిన్ను మోసగించ
    జీవమేల దాల్తు" వనెదె?
చెలియ మోసగించె, నిజమె
జీవమింక దాల్పనేల?
కోర్కులన్ని వమ్ములయ్యె
    కొనుము ప్రాణముల వేగమె!
వెనుకనుంచి కూకూయని
పికమ, నన్ను బిలుతు వేల?
"చెలియ నిన్ను వలచె రమ్ము
    వలదు విడువ ప్రాణ" మనెదె?
పికమ నీదు మాటల విని
వెఱ్ఱి నౌదు ననుకొంటివె?
ఉవిద నన్ను వలచు భాగ్య
    మున్న నింత యేల మునుగు?
పికమ, నా దురంతము చెలి
వీను లలర జెప్పగదవె,
కరుణ మిగిలియున్న నన్ను
    మరువకు మని వేడగదవె?
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 128. jIvamiMka dAlpanEla - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )