కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 031. కాంచలేను! కాంచలేను!
31. కాంచలేను! కాంచలేను!
    కాంచలేను, కాంచలేను
    కనులు మూతవడెడు స్వామి!
మించుదీగయట్లు మిగుల మెఱయుచుండె నీదుమూర్తి
క్రించుదనము నొందిన నే గాంచలేను నీ తేజము!     కాంచలేను...
    ఆనలేను, ఆనలేను
    అధరామృతమును నాథా!
ప్రాణదాన మిచ్చి తాపబాధల పోగొట్టు నీదు
ప్రణయామృత మానలేని భాగ్యహీనురాల దేవ!    ఆనలేను...
    నిలువలేను, నిలువలేను
    నిన్ను కౌగలింపలేను!
ప్రేమ పవిత్రమ్మగు నీ హృదయమ్మును దాకినంత
పాపమునిండిన నాయెద వ్రయ్యలౌనుగాదె నాథ!    నిలువలేను...
    పలుకలేను, పలుకలేను
    భయము సిగ్గు వొడము నాథా!
వల పెల్లను నాయందే నిలిపినట్టి దేవ నిన్ను
ద్రోహముచేసిన నాదగు దోసమెల్ల బయలుపడదె!    పలుకలేను...
    కాంచలేను, కాంచలేను
    కనులు మూతవడెడు స్వామి!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 031. kAMchalEnu! kAMchalEnu! - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )