కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 150. కామాసుర
150. కామాసుర
"జలజల మని పాఱెడు నీ
సెలయేటిదరిం గూర్చుని
విలపించెద వేల నిటుల
చెలియ! చెప్పవే.
చిన్నవోయె ముద్దుమోము
కన్నులంట నీరు గారు
వన్నెతరిగి వాడె మేను
కన్నె! యేలనే?
చెట్టు చామ నల్లబాఱె
పిట్ట లన్ని గూళ్ళ కేగు
చుట్టు నెల్లయెడలను చీ
కట్లు గ్రమ్మెడున్‌."
"మొన్న తోట గంటి నొక్క
వన్నెకాని కామరూపు
కన్నుమణగుకాంతి, వాలు
గన్నులవానిన్‌.
తల కొక పూదండయు, చే
తులకు కంకణములు దెచ్చి
వలపు కలిగినటుల మెల్ల
కిలకిల కులికెన్‌.
ఎక్కించెను తేజీపై
నొక్కటైన గాంచనతడు
పక్క కొఱిగి యీల వేసి
చక్కగ బాడ\న్‌.
మలగుపండ్లు గుడువ నిచ్చి
పలవదేనె మంచుపాలు,
తెలియనట్టి బాస జెప్పె
'వలతు ని' న్నని.
సెలయేటికి దెచ్చి నన్ను
వలవల బెగ్గిలి కలుగుచు
వలపున నాకన్నుల ము
ద్దుల నాల్గు గొనెన్‌.
మెలమెల్లన్‌ జో కొట్టన్‌
కలగంటిని - హా! ఘోరము!
విలయపుకల గంటిని యీ
సెలయేటిదరిన్‌.
వెల్లబోవు రాకొమరులు
తెల్లవోయి చచ్చినట్టు
లెల్ల రనిరి 'కామాసుర'
పిల్లను బట్టెన్‌"
వెలవెల బోవుచు కీడున్‌
దెలిపె వారి పెదవు లెల్ల
మెలకువయ్యె, పడియుంటిని
సెలయేటిదరిన్‌.
జలజల మని పారెడు నీ
సెలయేటిదరిన్‌ గూర్చుని
విలపింపగ కారణముం
దెలియు మియ్యదే.
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 150. kAmAsura - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )