కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 060. మనస్సాక్షి
60. మనస్సాక్షి
పడగ ముడుచుకొను పన్నగమ్మె కడు
భయము గొల్పునో దేవా!
కడలి శాంతముగ నున్న యప్పుడే
కడుభయ మిడునో దేవా!
    నిద్దుర దోగెడు సింగపు గురకయె
    నీరుజేయు దేహము దేవా!
    సద్దేమియు లేని నిశీథమ్మే
    సంతాపము హెచ్చించును దేవా!
మృత్యువు తలపే సంతోష లతను
మోడువడగ గొట్టును దేవా!
సత్యదీప్తమౌ నీ తేజమ్మున
సన్నగిల్లె నా యాశలు దేవా!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 060. manassAxi - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )