కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 039. మురళీకృష్ణుడు
39. మురళీకృష్ణుడు
హృదయములు రెండు ప్రేమచే నేకమైన
లీల శ్రుతిలోన వేణువు లీనమయ్యె
విశ్వమెల్లను నిండిన ప్రేమరాగ
మట్లు నీరాగ మెల్లర నావహించె.
    ఒక్కపరి కోకిలమ్మటు లొక్కసారి
    గరుడ గంధర్వ కిన్నరీ గానఫణితి
    బాలపవనుడు పూల నుయ్యాల లూపు
    నట్ల నీపాట మమునూపె, నౌర, కృష్ణ!
పవను కౌగిలి జొచ్చిన పల్లవమ్ము
లట్టులను నాలిచింతల నన్ని మరచి
భవ దమృత వేణుగానాతి పారవశ్య
మున నచేతను లటులైతిమోయి కృష్ణ!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 039. muraLIkR^iShNuDu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )