కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 165. ప్రియనిరీక్షణము
165. ప్రియనిరీక్షణము (శాఫోగీతము)
గడియనక జామనక కాచి కూర్చుండి
నిశ్శబ్దమగుద్వార మీక్షించుచుందు
నీడలు గోడపై నాడుచుంబోవు
వీధి నడుగులసడి వినవచ్చుచుండె
ఆశయు సంశయ మ్మలమి నాదైన
యాలోలహృదయమ్ము నాడించుచుండె
ఎందరో యిండ్లకై యేగుదెంచెదరు
కాని నీవింక దూరానె యుంటివిగా.
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 165. priyanirIxaNamu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )