కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 080. రాజు రాణి
80. రాజు రాణి
రాజులలో రాజు నేను
రాణులలో రాణి వీవు
రాకుమారు డెపుడు కల్గునే
    నాచిట్టి మనకు?
లోక మెపుడు సంతసించునే?
కవులకు కవిరాజును నా
కావ్యజగద్రాణి వీవు
కావ్యకన్య యెపుడు కల్గునే
    నాచిట్టి మనకు?
దివ్యపదవి యెపుడు కల్గునే?
నాపాలిటి లక్ష్మి వీవు
నీపాలిటి విష్ణువు నే
నవమన్మథు డెపుడు కల్గునే
    నాచిట్టి మనకు
భవమోచన మెపుడు కల్గునే?
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 080. rAju rANi - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )