కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 087. స్వాగతము
87. స్వాగతము (మా మంగళప్రద జన్మకథ)
    అమ్మా! ఓలోకమాత!
    కొమ్మా నాస్వాగతమ్ము!        అమ్మా...
ఎల్ల జగమ్ముల నేలెడు
తల్లి మా యింట చిట్టి
పిల్లవుగా జన్మింపగ
నుల్లమునన్‌ గోరి వచ్చి
    తమ్మా ఓ లోకమాత!
    కొమ్మా నా స్వాగతమ్ము!
సకల చరాచర ప్రపం
చము లెల్ల జరించివచ్చి
తల్లి! దయను నేటికి నా
యిల్లు పావనమ్ము జేసి
    తమ్మా! ఓలోకమాత!
    కొమ్మా నాస్వాగతమ్ము!
నా తపమ్ము ఫలియించెను
నా జన్మము ధన్యమయ్యె
నో తల్లీ! నేటికి నీ
వుదయ మౌట నా యింటను
    నమ్మా! ఓలోకమాత!
    కొమ్మా నా స్వాగతమ్ము!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 087. svAgatamu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )