కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 058. స్వయంకృతము
58. స్వయంకృతము
ఆకాశముపై చూడ్కి నిగుడ్చుచు
నదేపనిగ యోజింపకు మనసా?
ఆకాశమ్మున నేమి గలదు నీ
యనుభవమ్ము తప్పింపగ మనసా?
    చల్లని వెన్నెల నుసురుసు రనుచును
    సంతాపముపడె దేటికె మనసా?
    ఎల్లజగమ్ముల నీ వెన్నెలయే
    చల్లదె ప్రేమ పరాగము మనసా?
సురనదిమెడ నూగు పద్మపతకము
మురికి చెఱువులో వేతువె మనసా?
సరసముగ బాడుకోకిలకు కాకి
సావాస మెట్లు మేలౌను మనసా?
    కమ్మతావులిడు రోజాదండను
    గన్నేరుపూవు గుత్తువె మనసా?
    అమృతమ్ములో విషము గలుపుకొని
    అంత తప్పదాగ నేలనే మనసా?
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 058. svayaMkR^itamu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )