కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 122. వియోగి విలాపము
122. వియోగి విలాపము
కన్నులకు న్నిదురరాదు
ఎన్నో చింతలు వేచెడు
కన్నె నిన్ను వీడి ఒంటి
నిన్ని వెతలు బడుచుంటినె!
    మెత్తపాన్పుపైన వలపు
    మత్తత నిను గూడెడు నే
    నుత్త కటిక నేలను మే
    నొత్తుకొన బరుంటి నిపుడు!
చిలుక పలుకులం బలె వీ
నులకు విందుసలిపి వలపు
గొలుపు నీదు తియ్యనైన
పలుకులు విననోచనైతి!
    మది గల తమిమంటలార
    వదలని బిగికౌగిట ని
    న్నెద నెద గదియించెడు సం
    పదకు పెట్టి పుట్టనైతి!
సొగసు గుల్కు నీదు ముద్దు
మొగము గాంచి మది వేచెడు
వగపు మఱచి వలపుకలిమి
నగుటుండునె యీ జన్మకు?
    కలలోనైనను కనుపడి
    చెలియా, యీ దీనుని మది
    యలజడి యంతయు బోవన్‌
    కలసి వలపు దీర్చలేవె?
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 122. viyOgi vilApamu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )