కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 073. ??
73. ... ... ... ... ... ...?
నోరు విడబడుతున్నదయ్యా,
    గొంతులో,
జీరతెగిపోతున్న దయ్యా!
మాటలిపు డిపుడేను
నోట పడుతున్నాను
పాటలేమైనాను
పాడగలనేమోను!        నోరు...
మూగనయ్యే నంచు
రాగమే రాదంచు
యే గతౌనొ, యంచు
నెంతొ దిగులాయెగా!        నోరు...
పుట్టినందుకు ఫలము
పొందగల నేమోను
అచ్ఛారె! యని నీవె
మెచ్చగలవేమోను
నోరు విడబడుతున్నదయ్యా,
    గొంతులో,
జీరతెగిపోతున్న దయ్యా!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 073. ?? - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )