కవితలు సూతాశ్రమ గీతాలు మందేరా!

'కవిరాజు' త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి

మందేరా!
బ్రహ్మపురము మందేరా
    పర్లాకిమిడి మందేరా
కాదని వాదుకువస్తే
    కటకందాఁకా మందేరా!

బస్తరెల్లా మందేరా
    జయపూరంతా మందేరా
కాదని వాదుకువస్తే
    నాగపూర్‌ దాఁకా మందేరా!

గోలకొండ మందేరా
    తెలింగానా మందేరా
కాదని వాదుకువస్తే
    నైజామంతా మందేరా!

చెన్నపురము మందేరా
    చంగల్‌పట్టు మందేరా
కాదని వాదుకువస్తే
    తంజావూరును మందేరా!

బెంగుళూరు మందేరా
    బళ్ళారీ మందేరా
కాదని వాదుకువస్తే
    కన్నడ మర్ధం మందేరా!

దేవికోట మందేరా
    పుదుక్కోట మందేరా
కాదని వాదుకువస్తే
    కాండేదాఁకా మందేరా!

AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - sUtAshrama gItAlu - maMdErA! - kavirAju tripuranEni rAmasvAmi chaudari ( telugu andhra )