కవితలు సూతాశ్రమ గీతాలు విషయ సూచిక

'కవిరాజు' త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి

1. వీరగంధము
2. తెలుఁగువారలు పిరికివారా!
3. మందేరా!
4. తెలుఁగుజోదులు
5. తెలుఁగు నాయకులు
6. ప్రతాపరుద్రీయము
7. సారంగధర
8. నాఁడు - నేఁడు
9. మరచి పోవద్దోయి
10. పిలుపు
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - sUtAshrama gItAlu - kavirAju tripuranEni rAmasvAmi chaudari ( telugu andhra )