కవితలు సూతాశ్రమ గీతాలు మరచి పోవద్దోయి

'కవిరాజు' త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి

మరచి పోవద్దోయి
పగవారు మనపైకి వచ్చిపడ్డారు
కోయంచు మనయూళ్ళు కొల్లగొట్టారు,
గూటిలో పిట్టల్ని కూల్చివైచారు,
పొలములో పసిలేళ్ళ పొడిచివైచారు,
    మఱచిపోవద్దోయి మఱచిపోవద్దు!
మనజాతి యగచాట్లు మరచిపోవద్దు!!

కారుకోనలు దూరి కలిగి పొయ్యారు
దుంపకూరలతిండి ద్రుంగి పొయ్యారు
గోచిపాతలు కట్టి క్రుంగి పొయ్యారు
ప్రొద్దెల్ల మనవారు పొగలి పొయ్యారు
    మఱచిపోవద్దోయి మఱచిపోవద్దు!
మనజాతి యగచాట్లు మరచిపోవద్దు!!

పంగిళ్ళ కయ్యాల పంట్రించినారు
పసిపాప యుయ్యాల పారదన్నారు
నిదురపోనీకోయి నీ చేతికత్తి
త్రాగించు పగవారి రక్తంబు నెపుడు
    మఱచిపోవద్దోయి మఱచిపోవద్దు!
మనజాతి యగచాట్లు మరచిపోవద్దు!!

AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - sUtAshrama gItAlu - marachi pOvaddOyi - kavirAju tripuranEni rAmasvAmi chaudari ( telugu andhra )