కవితలు సూతాశ్రమ గీతాలు నాఁడు - నేఁడు

'కవిరాజు' త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి

నాఁడు - నేఁడు
కమ్మకట్టును కమ్మగుట్టును
కమ్మపొదుపును కీర్తిచే,
కమ్మనాఁటను దాఁటిపోయెను
గంతుపెట్టుచు పూర్వమున్‌;
కత్తిఁజూపిరి సొమ్ముఁజూపిరి
కమ్మవారలు రాజులై,
కానివానికి లోఁగువానికిఁ
గమ్మనాఁటను పూర్వమున్‌.
భూమి నమ్ముక బ్రతుకుచుండిరి
కమ్మవారలు బూర్వమున్‌
భూమి నమ్ముక బ్రతుకుచుండిరి
కమ్మవారలు నేఁడెటో!
మఱచిపోవకు మఱచిపోవకు
మాన్యులౌ మన పూర్వులన్‌,
మఱచిపోవకు తాత తండ్రుల
మంచిమాటల నన్నిటన్‌.
వేఁగుఁ జుక్కదె వెల్గుచున్నది
తూర్పు దిక్కునఁ జూడుమా!
వీఁగిపోవకు కమ్మబాలుఁడ
వెఱ్ఱిపోకలు పోవుచున్‌.
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - sUtAshrama gItAlu - nADu nEDu - kavirAju tripuranEni rAmasvAmi chaudari ( telugu andhra )