కవితలు సూతాశ్రమ గీతాలు తెలుఁగు నాయకులు

'కవిరాజు' త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి

తెలుఁగు నాయకులు
తెలుఁగువారికి దెలుఁగురాష్ట్రము
తేరతేరఁగ నూడిపడునా!
ద్రవిడమంత్రి ముఖావలోకన
భాగ్యసంపద యబ్బినప్పుడు,
తెలుఁగు మంత్రులు మంత్రవిదులై
మూఁగనోమును బట్టినపుడు
తెలుఁగు శాసనసభ్యులెల్లరు
తెల్లమొగములు వైచునప్పుడు
    తెలుఁగుబిడ్డా! లేవలేవా!
వీరపాణము సేయరావా!!

తెలుఁగువారికిఁ దెలుఁగురాష్ట్రము
తేరతేరఁగ నూడిపడునా!
ఆంధ్రకేసరి రేయిఁబవలును
గుహల నిద్దురఁబోవునప్పుడు,
మాఱుమ్రోగెడి సింహగర్జలు
మాఱుమూలలఁ జేఱినప్పుడు
చెన్నపట్నము వదలిపెట్టఁగ
సాహసింపక యున్నయప్పుడు
    తెలుఁగుబిడ్డా! లేవలేవా!
వీరపాణము సేయరావా!!

తెలుఁగువారికిఁ దెలుఁగురాష్ట్రము
తేరతేరఁగ నూడిపడునా!
గద్దెయెక్కిన గద్దెవారలు
గద్దఱింపులు మానినప్పుడు
నిలువుమీసముపైని నుండిన
నిమ్మకాయలు జాఱునప్పుడు
అరవసచివునిమాట లనుచో
నులికిపాటును బొందునప్పుడు
    తెలుఁగుబిడ్డా! లేవలేవా!
వీరపాణము సేయరావా!!

తెలుఁగువారికిఁ దెలుఁగురాష్ట్రము
తేరతేరఁగ నూడిపడునా!
ఏమిచెప్పిన నేమి వచ్చునొ
యేమిరాభగవంతుఁడా యని
తెలుఁగుడాక్టరు నిల్చునప్పుడు
కాలమాన పరీక్షఁ జేయుచు
నడ్డసాళులు వైచునప్పుడు
    తెలుఁగుబిడ్డా! లేవలేవా!
వీరపాణము సేయరావా!!

తెలుఁగువారికిఁ దెలుఁగురాష్ట్రము
తేరతేరఁగ నూడిపడునా!
రెడ్డిదొర గురుపాదులకు జే
జేలుపెట్టుచు నిల్చునప్పుడు
తెలుఁగురాష్ట్రము పనికిరాదని
తెల్పనేర్చితి ననెడునప్పుడు
తెలుఁగుపత్రిక లసలె ముట్టుట
మానివేసితి ననెడునప్పుడు
    తెలుఁగుబిడ్డా! లేవలేవా!
వీరపాణము సేయరావా!!

తెలుఁగువారికిఁ దెలుఁగురాష్ట్రము
తేరతేరఁగ నూడిపడునా!
ఆంధ్రరాష్ట్రముగూర్చి యాంధ్ర మ
హర్షి యేదియు చెప్పనప్పుడు
అదనులోపలఁ దెలుఁగు దేశము
వదలి యప్పటికప్పు డొక్కఁడె
తెల్లవారల సీమకుం జనఁ
బైన మట్టే కట్టినప్పుడు
    తెలుఁగుబిడ్డా! లేవలేవా!
వీరపాణము సేయరావా!!

తెలుఁగువారికిఁ దెలుఁగురాష్ట్రము
తేరతేరఁగ నూడిపడునా!
కాలిదెబ్బను గాళినాథుఁడు
కలవరింతలు పెట్టునప్పుడు,
ఆసుపత్రిని నున్నయప్పుడె
యాజ్ఞపత్రము వచ్చినప్పుడు
నక్కచావుగఁ దెలుఁగురాష్ట్రము
పనికిరాదని చెప్పునప్పుడు;
    తెలుఁగుబిడ్డా! లేవలేవా!
వీరపాణము సేయరావా!!

తోడుఁబోతుల నమ్మనేలా!
కాఁడుపరచిరి యనఁగనేలా
తోడుతోడన్‌ నడుముగట్టిన
నూడిపడదే తెలుఁగురాష్ట్రము
వీరగంధము పూయరాదా!
వీరతాయెతు కట్టరాదా!
వీరపాణము చేయరాదా!
వీరుఁడవె నీవైనచో!

మొకమొకంబులఁ జూడనేలా!
రకరకంబుల మాటలేలా?
ఊరు ఉకమును ఒక్కటైతే
ఊడిపడదా తెలుఁగురాష్ట్రము!!

AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - sUtAshrama gItAlu - telugu nAyakulu - kavirAju tripuranEni rAmasvAmi chaudari ( telugu andhra )