కవితలు యెంకి పాటలు ఆనాటి నావోడు
33. ఆనాటి నావోడు
ఆనాటి నావోడు సెందురూడా
అలిగి రాలేదోయి సెందురూడా
యెంకి మన మిద్దరమె
యెవ్వరొద్దన్నాడు
యీ సేలు యీ తోట
లింక నీ వన్నాడు
మాటాడుతుండంగ సెందురూడా
మంచిదా పోయేవు సెందురూడా
కలకాల మీదినమె
నిలుసు మనకన్నాడు
గాలికైనా తాను
కవుగిలీ నన్నాడు
ననుసూసి నవ్వేవు సెందురూడా
నాయమా నా ముద్దు సెందురూడా
నా కాసి సూశాడు
నీ కాసి సూశాడు
మద్దె సెంద్రుడె మనకు
పెద్దమని సన్నాడు
కన్నీరు నీకేల సెందురూడా
కనికారమే శాన సెందురూడా
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - yeMki paaTalu - aanaaTi naavooDu ( telugu andhra )