కవితలు యెంకి పాటలు విషయ సూచిక
1. ముద్దుల నా యెంకి
2. వొనలచ్చిమి
3. యెంకి ముచ్చట్లు
4. యెంకితో తిరపతి
5. సత్తెకాలపు నా యెంకి
6. దూరాన నా యెంకి
7. యేటిదరి నా యెంకి
8. రావొద్దె
9. మాయదారి తమ్ముడు (కృష్ణుడు)
10. నా యెంకి
11. నమిలి మింగిన నా యెంకి
12. కటిగ్గుండెల నా యెంకి
13. తోట వూసు
14. యెంకితో బద్రాద్రి
15. యెఱ్ఱి సరదాలు
16. యెంకి సూపు
17. యెఱ్ఱి నా యెంకి
18. యెంకి పయనం
19. కను బొమ్మ
20. సాలు సాలు
21. ఆ కాలపు నా యెంకి
22. ఉత్తమా యిల్లాలు
23. పిల్లోడు
24. ముందు పుటక
25. పంటసేలకే పయనం
26. సాటేలా
27. దీపం
28. కనుపాప
29. పడవ
30. ముందు గతి
31. గోవు మాలచ్చిమి
32. ముత్యాల పేరు
33. ఆనాటి నావోడు
34. సుక్క
35. వుత్త మాటలు
 
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - yeMki paaTalu ( telugu andhra )