కవితలు యెంకి పాటలు దీపం
27. దీపం
ఆరిపేయవె దీపమూ
యెలుగులో నీమీద నిలపలేనే మనసు ఆరిపేయవె దీపమూ ...
జిమ్ముమంటా తోట
సీకటైపోవాలి
సీకట్లొ సూడాలి
నీ కళ్ళ తళతళలు ఆరిపేయవె దీపమూ ...
తళుకుతో నీ రూపు
తలుసుకొని తలుసుకొని
సీకట్లొ నా కళ్ళు
సిల్లులడ సూడాలి
ఆరిపేయవె దీపమూ ...
సూపులే ఆపేసి
రూపు వూసే మరిసి
వొక రెరుగ కింకొకరు
వొరిగి నిదరోదాము ఆరిపేయవె దీపమూ ...
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - yeMki paaTalu - diipaM ( telugu andhra )