కవితలు యెంకి పాటలు
6. దూరాన నా యెంకి
యాడుంటివే యెంకి యాడుంటివే?
పూతోరి పందిట్లో
సీతాయి యెల్తుంటె
నీ తళుకు గేపకాన
నా తల తిరిగిందోలె!
యాడుంటివే యెంకి యాడుంటివే?
మామిడితోట కెల్లి
మంచీ పండొకటి గోసి
యేటోగాని నోట్లేస్తె
యిసమై పోయిందోలె!
యాడుంటివే యెంకి యాడుంటివే?
పొత్తేళ జొన్న సేలొ
సిత్తరమై పోతాది
గుమ్మైనవోసనొస్తే
గుండెగిరి పోయెనోలె!
యాడుంటివే యెంకి యాడుంటివే?
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - yeMki paaTalu - duuraana naa yeMki ( telugu andhra )