కవితలు యెంకి పాటలు కటిగ్గుండెల నా యెంకి
12. కటిగ్గుండెల నా యెంకి
నీ వెల్లి పోయినావంటే
పచ్చినై నేనేటొ కొట్లాడు తుంటే
యిరుగమ్మలక్కలతో నీవా
నా యెంకి యెకసెక్క మాడుతున్నావా
నిన్ను రచ్చించ మంటానే
పద్దాక యెన్నొ దణ్ణాలు పెట్టేనే
వొన్నె సీరలుగట్టి నీవా
నా యెంకి వోసుగా తిరుగుతున్నావా
పొద్దత్తమానాలు కాదే
నీ వూసె వొద్దన్ననూ మరపురాదే
అమ్మలక్కలతోటి నీవా
నాయెంకి సెమ్మసెక్కాడుతున్నావా
రేతిర్లొ మన తోటకాడా
వొక్కణ్ణి నా తిప్ప లీశ్శరుడు లేడా
సీకు చింతా లేక నీవా
నా యెంకి పోకల్లె పొండుకున్నావా
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - yeMki paaTalu - kaTigguMDela naa yeMki ( telugu andhra )