కవితలు యెంకి పాటలు మాయదారి తమ్ముడు (కృష్ణుడు)
9. మాయదారి తమ్ముడు (కృష్ణుడు)
నాసిన్ని తమ్ముణ్ణి నా కియ్యరయ్యో
యేడుకొండలవోడ యెంకటేశ్శరుడా
ఇంతోళ్ళ మప్పూడు యీడ నిలుచుంటేని
నన్ను తరిమేసి మావోణ్ణి దాశావంట
నాసిన్ని తమ్ముణ్ణి నా కియ్యరయ్యో
యేడుకొండలవోడ యెంకటేశ్శరుడా
యీసరికి మరిదీని నే సూడలేదాని
యెంకికూడా నిన్ను యేడుకోవొచ్చింది
నాసిన్ని తమ్ముణ్ణి నా కియ్యరయ్యో
యేడుకొండలవోడ యెంకటేశ్శరుడా
పిల్లోణ్ని వోపాలి బేగి తెమ్మన మాని
మాయమ్మ రేతీరి మరిమారి సెప్పింది
నాసిన్ని తమ్ముణ్ణి నా కియ్యరయ్యో
యేడుకొండలవోడ యెంకటేశ్శరుడా
మా వోళ్ళు సూశాక మల్లి నీ కిత్తాను
నాసిన్ని తమ్ముణ్ణి నా కియ్యరయ్యో
యేడుకొందలవోడ యెంకటేశ్శరుడా
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - yeMki paaTalu - maayadaari tammuDu (kR^ishhNuDu) ( telugu andhra )