కవితలు యెంకి పాటలు నా యెంకి
10. నా యెంకి
నన్నిడిసి పెట్టెల్లినాడే
నా రాజు మొన్నె తిరిగొస్తనన్నాడే
నీలు తేబోతుంటె నీతోడె వోలమ్మి
నాయెంటె యెవరోను నడిసినట్టుంటాదె
నన్నిడిసి పెట్టెల్లినాడే
నా రాజు ...
అద్దములో సూత్తుంటె అదియేటొ సిగ్గమ్మి
నా యెనక యెవురోను నవ్వినట్టుంటాదె
నన్నిడిసి పెట్టెల్లినాడే
నా రాజు ...
సల్లని యెన్నెట్లొ సాపేసి కూకుంటె
ఒట్టమ్మి ఒల్లంత ఉలికులికి పడతాదె
నన్నిడిసి పెట్టెల్లినాడే
నా రాజు ...
నీతైనవోడె నా రాతెట్టగుంటాదో
కళ్ళల్లో సత్తెముగ కట్టి నట్టుంటాడె
నన్నిడిసి పెట్టెల్లినాడే
నా రాజు మొన్న తిరిగొస్తనన్నాడే
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - yeMki paaTalu - naa yeMki ( telugu andhra )