కవితలు యెంకి పాటలు నమిలి మింగిన నా యెంకి
11. నమిలి మింగిన నా యెంకి
యెంకివొంటి పిల్ల లేదోయి లేదోయి
యెంకి నా వొంకింక రాదోయి రాదోయి
మెళ్ళో పూసలపేరు
తల్లో పూవులసేరు
కళ్ళెత్తితే సాలు
కనకాబిసేకాలు
యెంకివొంటి పిల్ల లేదోయి లేదోయి
యెంకి నా వొంకింక రాదోయి రాదోయి
సెక్కిట సిన్నీ మచ్చ
సెపితే సాలదు లచ్చ
వొక్క నవ్వే యేలు
వొజ్జిర వొయిడూరాలు
యెంకివొంటి పిల్ల లేదోయి లేదోయి
యెంకి నా వొంకింక రాదోయి రాదోయి
పదమూ పాడిందంటె
పాపాలు పోవాల
కతలూ సెప్పిందంటె
కలకాల ముండాల
యెంకివొంటి పిల్ల లేదోయి లేదోయి
యెంకి నా వొంకింక రాదోయి రాదోయి
తోటంతా సీకట్లె
దొడ్డీ సీకటిమయిమె
కూటికెళితే గుండె
గుబగుబమంటా బయిమె
యెంకివొంటి పిల్ల లేదోయి లేదోయి
యెంకి నా వొంకింక రాదోయి రాదోయి
రాసోరింటికైన
రంగుతెచ్చే పిల్ల
నా సొమ్ము - నా గుండె
నమిలి మింగిన పిల్ల
యెంకివొంటి పిల్ల లేదోయి లేదోయి
యెంకి నా వొంకింక రాదోయి రాదోయి
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - yeMki paaTalu - namili miMgina naa yeMki ( telugu andhra )