కవితలు యెంకి పాటలు పిల్లోడు
23. పిల్లోడు
యెంకితో తీర్తాని కెల్లాలి
సంకలో పిల్లోడు సంబ్రాలు పడుతుంటె
యెంకితో తీర్తాని కెల్లాలి
నెత్తిమూటల నెత్తుకోవాలి
కొత్తమడతలు దీసి కట్టాలి
అడవిదారులయెంట నడవాలి
బరువు మారుసుకొంట పక్కున్న నవ్వాలి
యెంకితో తీర్తాని కెల్లాలి
సంకలో పిల్లోడు సంబ్రాలు పడుతుంటె
యెంకితో తీర్తాని కెల్లాలి
తాతనాటీ వూసు తలవాలి
దారిపొడుగున కీసులాడాలి
తప్పునీదే యంట దెప్పాలి
దైభ మున్నాడాని దడిపించుకోవాలి
యెంకితో తీర్తాని కెల్లాలి
సంకలో పిల్లోడు సంబ్రాలు పడుతుంటె
యెంకితో తీర్తాని కెల్లాలి
కతకాడ కూసింత నిలవాలి
కతగాడు మావూసె సెప్పాలి
నను సూసి పిల్లోడు నవ్వాలి
మాలోన మామేటొ మతులిరుచుకోవాలి
యెంకితో తీర్తాని కెల్లాలి
సంకలో పిల్లోడు సంబ్రాలు పడుతుంటె
యెంకితో తీర్తాని కెల్లాలి
కోనేటిలో తాన మాడాలి
గుడిసుట్టు ముమ్మారు తిరగాలి
కోపాలు తాపాలు మానాలి
యిద్దరము పిల్లోణ్ని యీశుడికి సూపాలి
యెంకితో తీర్తాని కెల్లాలి
సంకలో పిల్లోడు సంబ్రాలు పడుతుంటె
యెంకితో తీర్తాని కెల్లాలి
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - yeMki paaTalu - pillooDu ( telugu andhra )