కవితలు యెంకి పాటలు
8. రావొద్దె
రావొద్దె నాపక్క రావద్దె యెంకీ!
ఆపొద్దె మనపొత్తు లయిపోయె నెంకీ!
నీమీద పాణాలు నిలుపుకొంటా వొచ్చి
అద్ద రేతిర్లోనె అడివంత తిరిగానె!!
రావొద్దె నాపక్క రావద్దె యెంకీ!
ఆపొద్దె మనపొత్తు లయిపోయె నెంకీ!
గట్టెక్కి సూసాను! పుట్టెక్కి సూసానె!
కల్ల కపటములేని పిల్లవనుకున్నానె!!!
రావొద్దె నాపక్క రావొద్దె యెంకీ!
ఆపొద్దె మనపొత్తు లయిపోయె నెంకీ!
యేడ నువ్వుండావో యేళ్ళన్ని యీదానె!!!
యేటి సేస్తుండావొ యీశ్శరుణ్ణడిగానె!!!
రావొద్దె నాపక్క రావొద్దె యెంకీ!
ఆపొద్దె మనపొత్తు లయిపోయె నెంకీ!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - yeMki paaTalu - raavodde ( telugu andhra )