కవితలు యెంకి పాటలు సాటేలా
26. సాటేలా
సాటేలా? నీకు మాటేలా? సిన్నతనమేలా? సిగ్గేలా?
ఆసీమ యీ సీమ
అందరందాలు
తిన్నంగ నినుసూసె
దిద్దుకుంటారు
సాటేలా? నీకు మాటేలా?...
ముందు మన పాపణ్ణి
కింద దిగనీరు
యెంకి కోవంటారు
యెత్తుకుంటారు
సాటేలా? నీకు మాటేలా? ...
యెంకొక్క దేవతై
యెలిసెనంటారు
యింటింట పెడతారు
యెంకి నీ పేరు
సాటేలా? నీకు మాటేలా? ...
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - yeMki paaTalu - saaTeelaa ( telugu andhra )