కవితలు యెంకి పాటలు వుత్త మాటలు
35. వుత్త మాటలు
వుత్తమాటలు నీవి పొమ్మందిరా యెంకి
కొత్తపాటలు పాడుకొమ్మందిరా
వూరెల్త ననిపలికి
మారేస మేసుకొని
సకినాల పాటొచ్చు
సకిన మడుగన్నాను
వుత్తమాటలు నీవి పొమ్మందిరా యెంకి
కొత్తపాటలు పాడుకొమ్మందిరా
యీరోజు నీరాజు
వూరెల్లినా డంటి
యే రాపులోరూపు
మారిపోయిందంటి
వుత్తమాటలు నీవి పొమ్మందిరా యెంకి
కొత్తపాటలు పాడుకొమ్మందిరా
మొదల మీరీయేటి
మొగనె కలిశారంటి
మెరుపల్లె పాటెత్తి
మురిపించినా డంటి
వుత్తమాటలు నీవి పొమ్మందిరా యెంకి
కొత్తపాటలు పాడుకొమ్మందిరా
కొద్దిలో వొరహాల
కొడుకునెత్తే వంటి
యీ నిజమ్ము తేలేకె
యీనాములిమ్మంటి
వుత్తమాటలు నీవి పొమ్మందిరా యెంకి
కొత్తపాటలు పాడుకొమ్మందిరా
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - yeMki paaTalu - vutta maaTalu ( telugu andhra )