కవితలు యెంకి పాటలు ఉత్తమా యిల్లాలు
22. ఉత్తమా యిల్లాలు
ఉత్తమా యిల్లాలి నోయీ
నన్నుసురుపెడితే దోస మోయీ
నిదరలో నిను సూసి సెదిరెనేమో మనసు
పొరుగు వోరంత నా సరస కురికారంట ఉత్తమా యిల్లాలి నోయీ ...
ఏలనే నవ్వంట ఏడుపేలే యంట
పదిమంది ఆయింత పగలబడి నారంట ఉత్తమా యిల్లాలి నోయీ ...
గాలెంట వోయమ్మ దూళెంట వోయమ్మ
యిరుగు పొరుగోరంత యిరగబడి నారంట ఉత్తమా యిల్లాలి నోయీ ...
యీబూది వొకతెట్టె యీపిం కొకతె తట్టె
నీలు సిలికే దొకతె నిలిపి సూసే దొకతె ఉత్తమా యిల్లాలి నోయీ ...
సాటునుండే యెంకి సబకు రాజేశావ
పదిమంది నోళ్ళల్లొ పడమంట రాశావ ఉత్తమా యిల్లాలి నోయీ ...
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - yeMki paaTalu - uttamaa yillaalu ( telugu andhra )