కవితలు యెంకి పాటలు
4. యెంకితో తిరపతి
యెంకీ నాతోటి రాయే
మన ఎంకటేశ్శరుణ్ని యెల్లి సూసొద్దాము
ఆవుల్ని దూడల్ని
అత్తోరి కాడుంచి
మూటాముల్లీ గట్టి
ముసిలోళ్ళతో సెప్పి యెంకీ నాతోటి రాయే...
ఆసామి మీదేటో
వూసు లాడూకొంట
కొండ మెట్లన్నీ నీ
కొంగట్టు కెక్కాలి యెంకీ నాతోటి రాయే...
'రేతిరి పగటేల
రెప్పెయ్య కెంకీని
సల్లంగ సూడ' మని
సామితో జెప్పాలి యెంకీ నాతోటి రాయే...
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - yeMki paaTalu - yeMkitoo tirapati ( telugu andhra )