కవితలు యెంకి పాటలు యెఱ్ఱి సరదాలు
15. యెఱ్ఱి సరదాలు
యెంకి వస్తాదాని
యెదురు తెన్నులు కాసి
దిగులుట్టి తలదించి
తిరిగి సూసేతలికి
యెంకి రావాలి నాయెదర నిలవాలి
కులుకుతా నన్నేటో పలకరించాలి
పిల్ల పొరుగూ రెల్లి
మల్లి రాలేదని
వొల్లంత వుడుకెత్తి
వొక్కణ్ణి పొడుకుంటె
ఘల్లుమంటా యెంకి కాలుపెట్టాలి
యెల్లి వొచ్చా నంట యెంకి నవ్వాలి
యెంకి కోపాలొచ్చి
యేదేశమో పోయి
కల్లో నా కాపడితె
కళ్ళు తెరిసే తలికి
తళుకుమని యెంకి నాదరికి రావాలి
నిదర కాబోసంటు నింద నాడాలి
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - yeMki paaTalu - yeRRi saradaalu ( telugu andhra )