నాటకములు నదీసుందరి అబ్బూరి రామకృష్ణరావు
సూత్రధారుడు
మొదటి రంగము
రెండవ రంగము
మూడవ రంగము
నాలుగవ రంగము
ఐదవ రంగము
ఆరవ రంగము
ఏడవ రంగము
ఎనిమిదవ రంగము
తొమ్మిదవ రంగము
AndhraBharati AMdhra bhArati - nATakamulu - Nadisundari - Abburi Ramakrishna Rao - Nadisumdari ( telugu andhra )