బాల సాహిత్యము బాలభాష - శ్రీ వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి దోసపళ్ళు

దోసపళ్ళు

త్రోవలో ఒకరాజు తోటేసినాడు
తోటలోపల పండ్లు దొర్లుతున్నావి.
        దొర్లుతున్నవి తియ్య దోసపండ్లన్ని,
        ఆ పండ్లు పంపాడు ఆరగించంగ.
తింటేను తియదోస పండ్లే తినాలి,
కంటేను కొడుకుల్ల కాన్పే కనాలి.
        కంటేను కొడుకుల్ల కాన్పే కనాలి.
        అందితే అన్నతో వియ్యమందాలి.
అందితే అన్నతో వియ్యమందాలి,
ఆడితే వదినతో జగడమాడాలి.
AndhraBharati AMdhra bhArati - dOsapaLLu - bAlabhASha - vETUri prabhAkara SAstri - Veturi Prabhakara Sastry - bAla sAhityamu bAlala gEyAlu lAli pATa jOla pATalu ( telugu andhra andhrabharati )