బాల సాహిత్యము బాలభాష - శ్రీ వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి మంచిమాటలు

మంచిమాటలు

ఒంటికణతా నొప్పి
ఒరగాలితీపు
పంటిపోటూ వద్దు
పగవానికైన.

        విద్య లేకుంటేను
        విభవమ్ము రోత;
        వినయమ్ము లేకుంటె
        విద్యలూ రోత.

నిదురలో ప్రాణమ్ము
అదరునో యేమొ;
నిష్ఠురా లేలమ్మ
కష్టజీవులపై?

        ఓ చేడెకూ తగిలె
        మోచేతిదెబ్బ;
        అత్తింటి సౌఖ్యమని
        అంగలార్చింది.

మారుతల్లీ చేత
మాటపడలేక,
సారంగధరుడమ్మ
చావు కొప్పాడు.

కృష్ణమ్మ వంటి వాడు
కొడు కొకడు పుడితే
కష్టాలు కడతేరు
కన్నతల్లులకు.

        బియ్యమ్ము తెల్లన్న, పిండి తెల్లన్న,
        వరుస తప్పినవాని వలికి తెల్లన్న,
        వరుసగానీదాన్ని వరుసలాడేవు
        పాపాత్మ! నీశిరసు పక్కున్న పగులు.

కాలినిండా గుడ్డ వెయ్యంది రోత,
కానివాళ్ల కన్నెత్తి చూచింది రోత,
మంచిగంధపుచెక్క సాననే చీకు,
మంచాలిదేహమ్ము మనసులో చీకు.

        ఆయుస్సు మూడినను
        ఆకు చిరిగినను,
        బ్రతికించువా రెవరు?
        అతుకువా రెవరు?
AndhraBharati AMdhra bhArati - maMchimATalu - bAlabhASha - vETUri prabhAkara SAstri - Veturi Prabhakara Sastry - bAla sAhityamu bAlala gEyAlu lAli pATa jOla pATalu ( telugu andhra andhrabharati )