భాష ఛందస్సు సూచిక
ఛందోదర్పణముఅనంతామాత్యుఁడు
సులక్షణసారములింగమగుంట తిమ్మకవి

రగడలు - ఛందోవిశేషములు (వ్యాసము) : డా॥ జె. కె. మోహన రావు

AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAshha - ChaMdassu Chandassu ( telugu andhra )