దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పాతపాటలు
శ్రీ టేకుమళ్ల కామేశ్వరరావు

ఆటపాటలు

39
గుడుగుడుగుంచం, గుండారాగం
పాములపట్నం, పడగారాగం
అత్తారిచెవులో ముత్యాలేస్తే
బయటికి రావే, పందికొక్కా.

40
కొంగకొంగ గోళ్లు
రంగడిచేతి రాళ్లు
నాచేతి పూలు.

41
ఏనుగమ్మా ఏనుగు
ఏవూ రెళ్లిం దేనుగు
మావూ రొచ్చిం దేనుగు
మంచినీళ్లు తాగిం దేనుగు
...

42
చెమ్మచెక్క చారెడేసిమొగ్గ
అట్లుపొయ్యంగ ఆరగించంగ
ముత్యాల చెమ్మచెక్క ముగ్గు లెయ్యంగ
రత్నాల చెమ్మచెక్క రంగులెయ్యంగ.

43
బావాబావా పన్నీరు
బావని పట్టుకు తన్నేరు
వీధివీధి తిప్పేరు
వీసెడు గుద్దులు గుద్దేరు
పట్టిమంచం వేసేరు
పాతికగుద్దులు గుద్దేరు
నులకమంచం వేసేరు
నూరుగుద్దులు గుద్దేరు.
AndhraBharati AMdhra bhArati - pAtapATalu - Tekumalla Kameshwara Rao - Tekumalla Achyuta Rao - dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra )