ధార్మిక వ్రతములు విషయ సూచిక
ITRANS Version
వినాయక వ్రతము
సరస్వతీ వ్రతము
వరలక్ష్మీ వ్రతము
అనంత వ్రతము
గరుడపంచమీ వ్రతము
కేదారేశ్వర వ్రతము
ఇష్టకామేశ్వరీ లక్ష్మీ వ్రతము
ఋషిపమ్చమీ వ్రతము
మధనద్వాదశీ వ్రతము
అమావాస్యాసోమవతీ వ్రతము
కృష్ణాష్టమీ వ్రతము
శ్రీరామనవమీ వ్రతము
అముక్తాభరణసప్తమీ వ్రతము
భక్తేశ్వర వ్రతము
శతవర్తి వ్రతము
లక్షవర్తి వ్రతము
త్రికార్తి వ్రతము
చిత్రగుప్త వ్రతము
క్షీరాబ్ధి వ్రతము
సావిత్రీ గౌరీ వ్రతము
సంపద్గౌరీ వ్రతము
సత్యనారాయణ వ్రతము
రథసప్తమీ వ్రతము
సంకటచతుర్థీ వ్రతము
జీవవారైకాదశీ వ్రతము
శరవణద్వాదశీ వ్రతము
శరన్నవరాత్రి వ్రతము
నృసింహజయంతీ వ్రతము
శ్రీమంగళగౌరీ వ్రతము
తులసీపూజా వ్రతము
సంతానగోపాలపూజా వ్రతము
గజగౌరీ వ్రతము
షాడశగౌరీ వ్రతము
కుజగౌరీ వ్రతము
గోపద్మ వ్రతము
నిరశనార్కవార వ్రతము
దానఫల వ్రతము
సూర్య చంద్ర వ్రతము
దశఫల వ్రతము
బహుద్గౌరీ వ్రతము
దిశాగౌరీ వ్రతము
శివముష్టికా వ్రతము
సోమాష్టమీ వ్రతము
గోద్వాదశీ వ్రతము
AndhraBharati AMdhra bhArati - dhArmika - vratamulu ( telugu andhra )