dhArmika vratamulu viShaya sUchika
Telugu Version
vinAyaka vratamu
sarasvatI vratamu
varalaxmI vratamu
anaMta vratamu
garuDapaMchamI vratamu
keedArEshvara vratamu
ishhTakAmEshvarI laxmI vratamu
R^ishhipamchamI vratamu
madhanadvAdashI vratamu
amAvAsyAsOmavatI vratamu
kR^ishhNAshhTamI vratamu
shrIrAmanavamI vratamu
amuktAbharaNasaptamI vratamu
bhakteeshvara vratamu
shatavarti vratamu
laxavarti vratamu
trikArti vratamu
chitragupta vratamu
xIrAbdhi vratamu
sAvitrI gaurI vratamu
saMpadgaurI vratamu
satyanArAyaNa vratamu
rathasaptamI vratamu
saMkaTachaturthI vratamu
jIvavAraikAdashI vratamu
sharavaNadvAdashI vratamu
sharannavarAtri vratamu
nR^isiMhajayaMtI vratamu
shrImaMgaLagaurI vratamu
tulasIpuujA vratamu
saMtAnagOpAlapuujA vratamu
gajagaurI vratamu
shhADashagaurI vratamu
kujagaurI vratamu
gOpadma vratamu
nirashanArkavAra vratamu
dAnaphala vratamu
sUrya chaMdra vratamu
dashaphala vratamu
bahudgaurI vratamu
dishAgaurI vratamu
shivamushhTikA vratamu
sOmAshhTamI vratamu
gOdvAdashI vratamu
AndhraBharati AMdhra bhArati - dhArmika - vratamulu ( telugu andhra )