ఇతిహాసములు భాగవతము విషయ సూచిక
ITRANS Version
ప్రథమ స్కంధము (పూర్తిగా)
ద్వితీయ స్కంధము (పూర్తిగా)
తృతీయ స్కంధము
చతుర్థ స్కంధము
పంచమ స్కంధము
షష్ఠ స్కంధము
సప్తమ స్కంధము
అష్టమ స్కంధము (పూర్తిగా)
నవమ స్కంధము (పూర్తిగా)
దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము
దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము
ఏకాదశ స్కంధము (పూర్తిగా)
ద్వాదశ స్కంధము (పూర్తిగా)
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAgavatamu - vishhaya sUchika - bammera pOtana potana pothana pOtanAmAtya potanamathya SrI mahA bhAgavatamu bhAgavathamu bhAgavata bhagavatha ( telugu andhra )