ఇతిహాసములు భారతము ఆనుశాసనికపర్వము
ఆనుశాసనికపర్వము - విషయసూచిక
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - anuSAsanikaparvamu viShayasUchika - kavitraya bhAratamu - kavitrayamu - anushasanika parvamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana ( telugu literature andhra literature )