ఇతిహాసములు భారతము విషయసూచిక
శ్రీరస్తు
శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము

ఆధారము:
శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము (సరళ వ్యాఖ్యాన సహితం) 2013
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ప్రచురణ.

AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - viShayasUchika - kavitraya bhAratamu - kavitrayamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana ( telugu literature andhra literature )